مدیریت یادگیری

چند درصد از مطالبی که می‌خوانید بخاطرتان می‌ماند؟

/
امروز که در محیط کارتان مشغول بحث درباره موضوعی بودید و قصد …
سهم دانشجویان از آموزش الکترونیک

دانشجویان چه سهمی در آموزش الکترونیکی دارند؟

/
یادگیری دیجیتال که طی سال‌های اخیر و با شیوع کرونا به صنعتی تبدی…