دوره‌ی مهارت مدیریت هیجان

حتماً در موقعیت های مختلف هیجانی مثل عصبانیت، ترس، پشیمانی، استرس، شادی و … قرار گرفته اید. خیلی از افراد این احساسات را سرکوب می کنند و بسیاری دیگر هم به طور نامناسب آنها را بروز می دهند. شما در این شرایط چگونه برخورد میکنید؟ هیجاناتتان را کنترل میکنید یا اجازه می دهید احساسات و هیجانات شما را مدیریت کند؟

مهارت مدیریت هیجان چیست؟

واکنش های ساده که بدن در مقابل محرک های بیرونی یا درونی از خود نشان می دهد. این واکنش ها زود گذر هستند و باعث ایجاد حالت های عاطفی خوب یا بد در فرد می گردند. با شناخت هیجان می توانیم انگیزه کافی برای متحول کردن شرایط سخت و تبدیل آنها به شرایط خوشایند و مطلوب را بدست آوریم. با شناخت هیجان می توانیم تصمیم گیری های درست با عملکرد بهتر داشته باشیم. با شناخت هیجان می توانیم در ارتباطات بین فردی بهتر عمل کنیم و عمیقاً دیگران را درک کنیم.

ابعاد هیجان کدامند؟

هیجان ها بسیار پیچیده تر از آن هستند که ابتدا به چشم می خورند هیجان ها چند بعدی هستند، آنها به صورت پدیده های ذهنی، زیستی، هدفمند، اجتماعی و رفتاری وجود دارند.

حالت های شناختی یا احساسی

هیجان ها تا اندازه ای احساس های ذهنی هستند، به این صورت که باعث می شوند به شیوه خاصی مثل عصبانیت یا خوشحالی، احساس می کنیم. عنصر یا بعد احساسی، به هیجان، تجربه ذهنی می دهد که معنی و اهمیت شخصی دارد. هیجان هم از نظر شدت و هم از نظر کیفیت، در سطح ذهنی یا پدیدار شناختی، احساس و تجربه می شود .

واکنش های فیزیولوژیکی هیجان ها

واکنش های فیزیولوژیکی و زیستی نیز هستند، یعنی پاسخ های بسیج کننده انرژی که بدن را برای سازگار شدن با هر موقعیتی که فرد با آن مواجه شده، آماده می کند. این واکنش ها، از جمله سیستم های خود مختار و هورمونی را شامل می شود که رفتار مقابله بدن را به هنگام هیجان، آماده و تنظیم می کند.

رفتارهای بیانگر – اجتماعی

وقتی هیجان زده می شویم، از طریق حالت های بدن، ژست ها، آواگری ها و جلوه های صورت، نمایان می شود. وقتی هیجان خود را ابراز می کنیم، به صورت غیرکلامی به دیگران می فهمانیم که چه احساسی داریم و چگونه موقعیت موجود را تعبیر می کنیم.

در این دوره به تعریف هیجان و احساس ، عوامل و عناصر آن پرداخته می‌شود.

مدت زمان دوره: 

تعداد ویدئوها: ۳۲

مدرس دوره: خانم دکتر امامی و خانم دکتر هاشمی

تولید کننده: موسسه فرهنگی هنری همایش سازان آشنا

003 Hayejan 1 - مهارت مدیریت هیجان