نوشته‌ها

مصاحبۀ حمید شریف‌نیا در مورد ساختارهای نوین آموزشی

/
حمید شریف‌نیا، مدیرعامل شرکت برنامه‌سازان پرگان (صاحب امتیاز برند 360 درجه) در ب…