نوشته‌ها

یادگیری پسا کرونا

/
شرایط حاکم بر جهان امروز در دوران کرونا، روند تغییر فرآیندها…

مصاحبۀ حمید شریف‌نیا در مورد ساختارهای نوین آموزشی

/
حمید شریف‌نیا، مدیرعامل شرکت برنامه‌سازان پرگان (صاحب امتیاز برند 360 درجه) در ب…