مجله جوان ۳۶۰ درجه

ac 495x400 - مجله جوان
mechanic 495x400 - مجله جوان
civil engeering 495x400 - مجله جوان
مارکتیگ 495x400 - مجله جوان
online class 495x400 - مجله جوان
فروش 495x400 - مجله جوان
معماری1 495x400 - مجله جوان
مدیریت پروژه 495x400 - مجله جوان
طراحی لباس 495x400 - مجله جوان
sharifnia 260x185 - مجله جوان

مصاحبۀ حمید شریف‌نیا در مورد ساختارهای نوین آموزشی

/
حمید شریف نیا، مدیرعامل شرکت برنامه‌سازان پرگان (صاحب امتیاز برند ۳۶۰ درجه) در…
khabar index 260x185 - مجله جوان

اپلیکیشن ۳۶۰ درجه در شبکۀ خبر

/
خبر آغاز به کار و در دسترس قرارگرفتن سایت آموزش ۳۶۰ درجه توسط حمی…